Prosel technologie Poznań

baza firm specjalistycznych

wiedza i doświadczenie

bezpłatne doradztwo

Marek Świerczyński, Poznań tel. +48 790 770 934
e-mail: biuro@prosel.pl

strona główna / technologie / Izolacje basenów kąpielowych

Izolacje basenów kąpielowych


weber.tec Superflex D1, weber.tec Superflex D2, weber.tec 828 DB 75/150, weber.tec 827 S (Superflex 40S), weber.prim 807 (Eurolan FK 28), weber.xerm 855 (Deitermann KM Flex Plus)

Specyfikacja Techniczna zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004.

(Dz. U. nr 202, poz. 2072)

IZOLACJA MINERALNA BASENÓW KĄPIELOWYCH I ZBIORNIKÓW WODY Z OKŁADZINĄ CERAMICZNĄ

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót płytkarskich  z  wysoko elastyczną mineralną izolacją przeciwwodną,  układanych np. w basenach kąpielowych i zbiornikach na wodę  itp.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót zawartych w  punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze n/w robót :

 • sprawdzeniei przygotowaniepowierzchnipodłoża,
 • wykonanieizolacjiprzeciwwodnej z wklejeniem taśm,
 • ułożenie płytek na zaprawie klejowej,
 • spoinowaniepłytek.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi PN oraz określeniami podanymi w ST DM.00.00.00.

1.4.1. Wysokoelastyczna masa uszczelniająca - 2-komponentowa wysokoelastyczna mikrozaprawa uszczelniająca, nadająca się do bezszwowego i bezspoinowego uszczelniania powierzchni.

1.4.2. Żywiczna powłoka gruntująca - 2-komponentowa, nie zawierająca rozpuszczalnika żywica epoksydowa doskonała do gruntowania pod warstwy i powłoki żywiczne.

1.4.3. Bardzo elastyczna masa żywiczna - 2-komponentowa, nie zawierająca rozpuszczalnika żywica reaktywna na bazie żywicy epoksydowej, doskonała do uszczelniania basenów, pomieszczeń laboratoryjnych, kuchni przemysłowych itp.

1.4.4. Taśma dylatacyjna - wysoko elastyczna, na bazie laminowanej tkaniny taśma z elastomeru przeznaczona do elastycznego zamykania ruchomych szczelin, złączy podłóg i ścian.

1.4.5. Klej do płytek - elastyczna, ulepszona dodatkami tworzywa sztucznego zaprawa klejowa do przyklejania ściennych i podłogowych okładzin ceramicznych itp.

1.4.6. Fuga do płytek - elastyczna, uszlachetniona tworzywem sztucznym, hydraulicznie wiążąca zaprawa do spoinowania.

1.4.7. Piasek kwarcowy - kruszywo o różnym uziarnieniu stosowane do uszorstnienia powierzchni lub stworzenia warstwy sczepnej np. pod zaprawę klejową czy warstwę zamykającą.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00."Wymagania ogólne".

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność               z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.

2.  MATERIAŁY

2.1.  Wymagania ogólne

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej są:

 • wysokoelastyczna mikrozaprawa uszczelniająca,
 • bardzo elastyczna żywica epoksydowa,
 • taśma dylatacyjna,
 • klej do płytek,
 • zaprawa spoinująca,
 • piasek kwarcowy.

Należy stosować materiały należące do jednego systemu płytkarskiego, posiadającego aktualną Aprobatę Techniczną ITB, wykazującego następujące cechy ogólne:

 • ekologiczne produkty bez zawartości rozpuszczalników,
 • właściwości hydroizolacyjne wysokoelastycznej mikrozaprawy uszczelniającej w połączeniu z możliwością przenoszenia naprężeń rozciągających (ruchy podłoża),
 • bardzo duża elastyczność masy żywicznej stanowiącej doskonałe zabezpieczenie przed przeciekami w narożach typu ściana-ściana, czy ściana-posadzka
 • duża elastyczność taśm dylatacyjnych,
 • dobra przyczepność do podłoża zaprawy klejowej,
 • łatwa urabialność zaprawy spoinującej,
 • piasek kwarcowy suszony piecowo zapewniający należytą przyczepność kleju.

2.2. Wymagania szczegółowe

Przyjęty system wykonania powłoki hydroizolacyjnej wraz z przyklejeniem okładziny ceramicznej powinien spełniać poniższe wymagania:

 • przyczepność do podłoża betonowego powinna być ≥ 2,0 MPa,
 • przyczepność międzywarstwowa w układzie podłoże betonowe B 20 - masa uszczelniająca - zaprawa klejąca powinna być ≥ 1,0 MPa,
 • czas wstępnego twardnienia powinien wynosić ≤ 30 minut,
 • maksymalne naprężenia rozciągające powinny być ≥ 1,3 MPa,
 • wydłużenie względne przy zerwaniu powinno być ≥ 30%
 • odporność na powstawanie rys podłoża (przy braku pęknięć powłoki) powinna być ≥ 1,5 mm.

W niniejszej Specyfikacji Technicznej proponuje się zastosować :

2.2.1.  Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej (np. system Deitermann)

§  wykonanie uszczelnienia w narożach

 • EUROLAN FK 28 - warstwa gruntująca w narożach
 • SUPERFLEX 40 S - pierwsza warstwa żywicy
 • SUPERFLEX AB 75/150 - taśma uszczelniająca
 • SUPERFLEX 40 S - druga warstwa żywicy + posypka piaskowa

§  wykonanie izolacji

 • zmatowienie podłoża
 • SUPERFLEX D2 - pierwsza warstwa mikrozaprawy
 • SUPERFLEX D2 - druga warstwa mikrozaprawy

2.2.2.  Układanie płytek (np. system  Deitermann)

 • PLASTIKOL KM Flex-elastyczna zaprawa klejąca.

2.2.3.  Spoinowanie płytek (np. system Deitermann) 

 • CERINOL F20 - zaprawaspoinująca do płytek na zewnątrz i wewnątrz, w obszarach mokrych i przy długotrwałym zanurzeniu w wodzie.

Wykonawca może zastosować inne materiały pod warunkiem uzyskania akceptacji Projektanta i Inżyniera. Zastosowane materiały muszą posiadać Aprobatę techniczną ITB lub deklarację zgodności z odpowiednim dokumentem dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie oraz spełniać wymagania niniejszej Specyfikacji Technicznej.

3.  SPRZĘT

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne".

Wybór sprzętu i narzędzi do wykonywania robót w dostosowaniu do technologii robót przewidzianej przez producenta preparatu należy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inżyniera. Wykonawca winien dysponować podczas prowadzenia robót wilgotnościomierzem i termometrem elektronicznym do pomiaru temperatury powietrza i podłoża betonowego.

Standardowy zestaw sprzętu powinien przedstawiać się następująco:

 • Wiertarka, mieszadłoocynkowane,
 • Naczynia dowodyizapraw,
 • Wałki, pędzle,
 • Kielnia,packazębata,
 • Narzędziadoprzecinaniapłytek,
 • Łaty, poziomice,
 • Packa do fugowania,packa gąbkowa.

4. TRANSPORT

Transport materiałów dowolnymi środkami przydatnymi dla danego asortymentu robót pod względem możności ułożenia i umocowania ładunku, w sposób zabezpieczający przed opakowania przed uszkodzeniem, mrozem i zawilgoceniem. Składowanie w oryginalnych, nieotwieranych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w temperaturze powyżej + 5°C. Przestrzegać należy wszystkich wymagań zawartych w kartach technicznych poszczególnych wyrobów.

Standardowy zastaw środków transportu przedstawia się następująco:

Transport wewnętrzny:

 • poziomy ręczny
 • pionowy wyciągiemjednomasztowym o udźwigu do 0,5 t.

Transport zewnętrzny: 

 • samochód ciężarowy o ładowności do 5 t.

5.  WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonywania robót

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą one wykonywane. Przed przystąpieniem do prac izolacyjnych i płytkarskich Wykonawca i Inżynier dokonają niezbędnych ustaleń technologicznych. Wykonawca robót winien posiadać udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu prac przy uszczelnianiu podłoży  mikrozaprawą uszczelniającą i przyklejaniu okładzin ceramicznych.

 

5.2. Warunki przystąpienia  do  robót

 • roboty należy wykonywać po wykonaniu wszystkich odbiorów ścian, tynków, podkładów oraz wyprowadzeniu wszystkich instalacji (w tym po próbach ciśnieniowych),
 • podłożemusibyćrówne,czyste, suche, nośne, stabilne, wolne od mleczka cementowego, brudu, kurzu, olejów,zatłuszczeńiluźnych elementów,
 • temperaturapomieszczeńniepowinnabyćniższaniż + 5°C,
 • materiały używane do wykonania posadzki powinny być w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze co najmniej 24 godz. przed rozpoczęciem robót,
 • w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna być wykonana dylatacja podłoża.

 

5.3.  Wykonanie  izolacji  przeciwwilgociowej

 • uszczelnienie naroży ściana/podłoga i ściana/ściana oraz przejść rurowych taśmą izolacyjną SUPERFLEX AB 75/150 klejoną do podłoża (zagruntowanego żywicą Eurolan FK 28) materiałem SUPERFLEX 40 S,
 • uszczelnienie przejść rurowych za pomocą elastycznego mankietu SUPERFLEX MA 1 oraz materiału SUPERFLEX 40 S,
 • uszczelnienie wpustu podłogowego (prefabrykowany specjalny wpust podłogowy z kołnierzem przeznaczony do montażu bezpośrednio pod okładziną ceramiczną osadzić w konstrukcji podłoża zgodnie z instrukcją producenta) materiałem SUPERFLEX40 S,
 • jeśli podłoże tego wymaga należy je przemalować pędzlem z wodą w celu wytworzenia matowo wilgotnego podłoża,
 • wykonanie uszczelnienia powierzchniowego materiałem SUPERFLEXD2 - 2-komponentową wysokoelastyczną mikrozaprawą uszczelniającą, w 2 procesach roboczych. Drugą warstwę należy nanieść po wyschnięciu pierwszej.

 

 

 

 

5.4.       Układanie  płytek

Należy  wyznaczyć  zgodnie  z  PW  układ  płytek  w  pomieszczeniu,  płaszczyznę  poziomą  (lub  z  odpowiednimi  spadkami - wg PW)  posadzki.  Sprawdzić  poziomy  posadzki  względem  posadzek  w  pomieszczeniach  sąsiednich.

Przed wykonaniem hydroizolacji należy uszczelnić naroża (ściana-ściana, ściana-posadzka). Podłoża należy zagruntować materiałem Eurolan FK 28, a następnie malując wałkiem nałożyć pierwszą warstwę żywicy epoksydowej Superflex 40 S. Na świeżą, jeszcze nie związaną powierzchnię wklejamy taśmę Superflex AB 75/150, zamalowując ją drugą warstwą żywicy Superflex 40 S, którą należy posypać piaskiem kwarcowym w celu przygotowania podłoża pod hydroizolację. Przejścia rurowe uszczelniamy przy użyciu mankietu Superflex MA 1 przyklejanego również Superflex 40 S. Po wykonaniu uszczelnienia naroży i przejść rurowych przystępujemy do nałożenia hydroizolacji Superflex D2.

Podłoże należy zwilżyć za pomocą pędzla. Następnie pokrywamy całe powierzchnie ścian i podłóg dwiema warstwami wysokoplastycznej mikrozaprawy uszczelniającej Superflex D2, nakładanej po wymieszaniu dwóch składników za pomocą pędzla lub szczotki. Bezpośrednio na wyschniętą powierzchnię izolacji przyklejamy okładzinę zaprawą klejową Plastikol KM Flex z tzw. pełnym podsadzeniem.

5.5.  Spoinowanie

Przed  przystąpieniem  do  fugowania  należy  dokładnie  wyczyścić  szczeliny  fugowe. Po utwardzeniu kleju spoinujemy glazurę zaprawą Cerinol F20. Uszczelniamy także spoiny krawędziowe elastyczną masą silikonowo-kauczukową, np. materiałem Plastikol FDN.

Na świeżo czyścić wodą zamontowane elementy z zaprawy spoinującej. Po wykonaniu posadzki  uprzątnąć stanowisko robocze oraz wywieźć gruz.

Tak wykonane uszczelnienie i okładzinę ceramiczną należy przez pierwsze 24 godziny chronić przed mrozem, deszczem, rosą oraz wyeliminować ruch pieszy.

Szczegółowe  dane  dotyczące  sposobu  użycia  zapraw  spoinujących znajdują się  w  instrukcjach  producenta.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady ogólne

Roboty kontrolne powinny być wykonywane zgodnie z postanowieniami ST oraz poleceniami Inżyniera.

Kontrola jakości jest prowadzona przez Wykonawcę w oparciu o opracowany przez niego i zatwierdzony przez Inżyniera program. Wykonawca powinien posiadać           na budowie wszystkie aktualne dokumenty.

Zakres badań prowadzonych przez Wykonawcę na budowie:

 • badania przed rozpoczęciem robót,
 • badania w trakcie wykonywania robót,
 • badania odbiorcze po wykonaniu robót.

6.2. Badania przed rozpoczęciem robót obejmują:

 • sprawdzenie jakości materiałów,
 • sprawdzenie przygotowania podłoża.

6.3. Badania w trakcie wykonywania robót obejmują:

 • jakość materiałów do wytwarzania mieszanek,
 • skład mieszanki zapraw klejowych i spoinujących,
 • temperatura mieszanki w czasie produkcji i w chwili wbudowania,
 • temperatura podłoża i powietrza, wilgotność powietrza, punkt rosy,
 • sprawdzenie stopnia wyschnięcia powłoki gruntującej i mikrozaprawy uszczelniającej.

6.4. Badania po zakończeniu robót obejmują:

 • badania próbek wyciętych z wykonanej izolacji - grubość, wytrzymałość na rozciąganie, przyczepność do podłoża (miejsce pobrania próbek i ich ilość określi Inżynier),
 • sprawdzenie wyglądu zewnętrznego utwardzonej zaprawy klejowej i spoinującej,
 • sprawdzenie prawidłowości wykonania złącz i obramowań - ściśle związane           i jednorodne.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest 1 m2 zaizolowanej i pokrytej okładziną ceramiczną powierzchni. Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczenia rzeczywistych ilości wbudowanych materiałów.

Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz dodatkowe jedynie te, które w trakcie robót były uzgodnione z Inżynierem.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne".

Sprawdzeniu podlegają:

 • odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę,
 • poprawność wykonania podłoża,
 • sprawdzenie spadków podłoża i rozmieszczeniawpustów podłogowych,
 • poprawność zagruntowania i izolacji podłoża i kratek ściekowych,
 • poprawność wykonania połączeńizolacji,
 • poprawność wykonania każdejwarstwy izolacji,
 • zgodność wykonania posadzki z PW i AT,
 • prawidłowość ukształtowania posadzki (w tym poziomy, spadki, prostoliniowość, zachowanie szerokości spoin),
 • prawidłowość osadzenia kratek ściekowych, listew dylatacyjnych.

W wyniku odbioru należy:

 • sporządzić protokół odbioru robót,
 • dokonać wpisu do dziennika budowy.

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami PW i  ST.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne".

Płatność za ilość jednostek wykonanej i odebranej roboty (potwierdzonej obmiarem      i protokółem odbioru elementu) dokonywana jest na podstawie ceny jednostkowej ustalonej w umowie.

Cena ta obejmuje:

 • zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,
 • wykonanie czynności wymienionych w pkt 5,
 • zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony środowiska,
 • przekazanie materiałów z demontażu użytkownikowi, wywóz gruzu i uporządkowanie terenu budowy.

 

 

 



Partnerzy Prosel technologie Poznań